beita.info » các Câu Nói Hay » các câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh nổi tiếng nhất mọi thời đại

các câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh của các người nổi tiếng mang 1 sức truyền cảm vô cùng lớn và ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống các Anh chị. ko kể việc là truyền cảm giác thì đây là các dòng câu tiếng anh rất thường hay được sử dụng chính vì thế mà chúng tôi sẽ chia sẻ đến khách hàng các câu nói tiếng anh hay về cuộc sống của các người nổi tiếng.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh nổi tiếng nhất mọi thời đại

Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan
Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

(✿◠‿◠)

I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.
Tôi sẽ đứng ở ko kể thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

(✿◠‿◠)

You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.
chúng mình không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng các Cả nhà có thể quyết định Cả nhà có thể ném họ ra khỏi dòng cửa sổ nào.

(✿◠‿◠)

I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.
Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ 5 hoặc sáu để thấy chắc lại chắc lại khỏe mạnh lại khỏe chắn.

(✿◠‿◠)

Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey
Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là 1 người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

(✿◠‿◠)

The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch
Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh Anh chị đã nghĩ đến người mà anh Cả nhà có thể đổ lỗi lên họ rồi.

(✿◠‿◠)

Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey
Trước khi chúng mình chỉ trích ai đó, các chúng mình buộc buộc nên đi 1 dặm bên bên bên bên bên bên trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), vì thế mà khi chúng chúng mình chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả mét và có giày của họ.

(✿◠‿◠)

Men are like ngân hàng accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous
Đàn ông như thể các cái tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không nảy sinh sở thích được.

(✿◠‿◠)

Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein
Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ biến động. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ biến động. Chỉ có điều không biến động đó là họ đều cùng bế tắc.

(✿◠‿◠)

Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous
Đừng ôm đồm vã với kẻ ngốc. đứa bạn sẽ kéo Anh chị xuống trình độ của mình và đánh bại các các chúng Anh chị em với kinh nghiệm.

(✿◠‿◠)

Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis
dòng chết là biện pháp mà cuộc sống nói với Cả nhà rằng bạn đã bị sa thải.

(✿◠‿◠)

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar
người mua thường bảo rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà Cả nhà mới gợi ý là nó cần được làm hàng ngày.

(✿◠‿◠)

Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz
Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc bữa nay. bằng nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

(✿◠‿◠)

Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova
Bất kỳ ai bảo rằng thắng bại không bắt buộc được có thì khỏe mạnh đã thất bại.

(✿◠‿◠)

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss
Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

(✿◠‿◠)

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe
Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có các thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu các Cả nhà không thể đối đãi với tôi trong các lúc tôi tệ nhất, thì các chúng chúng mình chắc lại chắc không xứng đáng với các gì tốt nhất mà tôi có.

(✿◠‿◠)

You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
Love like you’ll never be hurt,
Sing like there’s nobody listening,
And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey
chúng mình hãy nhảy như không ai nhìn thấy Anh chị em,
Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,
Hát như không ai nghe thấy,
Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”

(✿◠‿◠)

You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West
bạn chỉ sống 1 lần duy nhất, nhưng nếu Cả nhà làm đúng thì 1 lần là đủ.

(✿◠‿◠)

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost
Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi bọn bọn bọn chúng tac được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

(✿◠‿◠)

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde
Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn khách hàng chỉ tồn tại, đó là tất cả.

(✿◠‿◠)

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous
Sự điên rồ là làm 1 việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ các kết quả khác nhau.

(✿◠‿◠)

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein
Chỉ có duy nhất hai đơn thuốc thức thức để chúng mình sống cuộc đời của mình. 1 là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

(✿◠‿◠)

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
Đừng bám lấy các giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện giờ.

(✿◠‿◠)

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain
các chúng chúng mình tốt, sách hay và 1 lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

(✿◠‿◠)

Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders
Cuộc sống là các điều xảy ra với các các các các chúng chúng bạn khi mình đang tạo cần các kế hoạch khác.

(✿◠‿◠)

I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul
Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi bắt buộc đến.

(✿◠‿◠)

Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso
Mọi điều Anh chị có thể tưởng tượng được đều là thật.

(✿◠‿◠)

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss
Đôi khi nghi vấn thường phức tạp thì lời giải đáp sẽ rất đơn giản.

(✿◠‿◠)

Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!
bữa nay chúng mình là chính mình, đó là 1 điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành các các chúng chúng mình giỏi hơn bản thân Cả nhà đâu.

(✿◠‿◠)

I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen
Tôi không sợ mẫu chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

(✿◠‿◠)

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw
Cuộc sống chẳng hề là đi tìm chính Anh chị em mà cuộc sống là tạo cần chính các các Cả nhà.

(✿◠‿◠)

Sometimes people are beautiful.
Not in looks.
Not in what they say.
Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger
Đôi khi con người thật đẹp.
Họ đẹp không hề ở hình dáng,
không hề ở lời họ nói,
Mà ở chính họ là ai.

(✿◠‿◠)

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein
Cuộc sống như thể việc đạp 1 mẫu xe. Để giữ cân bằng, bạn cần đi tiếp.

(✿◠‿◠)

Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes
Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.

(✿◠‿◠)

Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower
Mọi thứ biến động, và chúng chúng chúng chúng chúng mình bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

(✿◠‿◠)

 You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma
Anh chị bắt buộc chúng tac từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

(✿◠‿◠)

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern
Khi ai đó yêu Cả nhà thì cái cách họ nói về Anh chị rất biến động. Anh chị sẽ cảm thấy thấy đáng an toàn và đáng an toàn và tin cậy và thoải mái.

(✿◠‿◠)

But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini
Thà bị tổn thương bằng sự thật còn hơn là được xoa dịu bằng lời nói dối.

(✿◠‿◠)

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde
Tất cả những các chúng mình đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ 1 số người vẫn ngắm các vì sao.

(✿◠‿◠)

Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss
Hãy là chính mình và nói điều chúng chúng bạn thích nói. bằng các người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

(✿◠‿◠)

This too, shall pass. —Anonymous
Rồi mọi chuyện sẽ qua.

(✿◠‿◠)

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt
Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

(✿◠‿◠)

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous
Người mà Anh chị bắt buộc cố gắng để trở cần tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày bữa qua.

(✿◠‿◠)

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein
Không bao giờ để bị bạc đãi bằng sự im lặng. Không bao giờ chất nhận được phiên phiên bản thân trở thành nạn nhân. Không đồng ý ai định nghĩa cuộc sống của Cả nhà; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

(✿◠‿◠)

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis
Niềm tin là âm nhạc níu giữ những điều mà bạn có lý do đồng ý nó, dù cho bạn có biến động tâm trạng như thế nào.

(✿◠‿◠)

You never know what worse luck your bad luck has saved you from — Cormac McCarthy
các bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thực sự tồi tệ nào mà được cứu bằng những điều tồi tệ khác của các các các chúng mình đâu.

(✿◠‿◠)

A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin
Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến chạm chán nó mà thôi.

(✿◠‿◠)

Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit
Cuộc sống này quá huyền bí để coi nó quá nghiêm trọng.

(✿◠‿◠)

No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt
Không ai có thể làm các chúng mình cảm thấy kém hơn nếu không có sự bằng lòng của chúng các bạn.

(✿◠‿◠)

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein
Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi 1 mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

(✿◠‿◠)

You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad
các các các bạn không thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho khách hàng được. Chỉ có tất nguyên con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

(✿◠‿◠)

There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky
Không có phương pháp nào khiến mọi việc cần như thế. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và các chúng mình làm gì mà thôi.

(✿◠‿◠)

Be where your feet are — Anonymous
Hãy sống vui với hiện giờ.

(✿◠‿◠)

It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky
chúng chúng mình đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng sự việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

(✿◠‿◠)

The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren
cái trò chính là việc bạn bọn bọn bọn chúng tac được bí quyết xử lý chúng thế nào.

(✿◠‿◠)

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb
Nếu mình thích đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu mình thích đi xa, hãy đi cùng nhau.

(✿◠‿◠)

It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous
Hoàn toàn OK nếu bạn bất cập, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

(✿◠‿◠)

I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou
Tôi có thể bị chuyển đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

(✿◠‿◠)

Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt
Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

(✿◠‿◠)

Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller
Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

(✿◠‿◠)

Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie
Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà họ có thể lo sợ ít hơn.

(✿◠‿◠)

Those who don’t believe in magic will never find it. —Roald Dahl
Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

(✿◠‿◠)

There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous
Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn bắt buộc leo thang thôi.

(✿◠‿◠)

Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges
Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

(✿◠‿◠)

Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin
Đừng đổ các giọt mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

(✿◠‿◠)

Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. —Eleanor Roosevelt.
Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi xúc nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

(✿◠‿◠)

Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous
Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

(✿◠‿◠)

Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca
không hề sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều nên thiết.

(✿◠‿◠)

I love those who can smile in trouble…— Leonardo da Vinci
Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

(✿◠‿◠)

Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee
Thì giờ rất cấp thiết đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn chúng tac hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi bí quyết tân và phát triển và đơn giản hóa

(✿◠‿◠)

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius
Một cuộc sống hạnh phúc được tạo buộc buộc phải từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách thức mà bạn suy nghĩ.

(✿◠‿◠)

Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler
Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và bọn bọn chúng tac nhạc cụ khi bản nhạc cứ tiếp tục.

(✿◠‿◠)

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James
Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

(✿◠‿◠)

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard
Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

(✿◠‿◠)

The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert
Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn một thực đơn đa dạng.

(✿◠‿◠)

The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren
trò đời là bạn cần phải bọn chúng tac được phương thuốc đối phó với nó.

(✿◠‿◠)

Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde
Cuộc sống quá nên yếu để nghiêm túc quá với nó.

(✿◠‿◠)

What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson
Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bởi được điều nằm trong bạn.

(✿◠‿◠)

Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley
Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền Bạc và vật chất.

(✿◠‿◠)

I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley
Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

(✿◠‿◠)

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard
Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước

(✿◠‿◠)

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs
Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị bận bịu kẹt trong giáo điều bởi việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên phía trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng mãnh để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.

(✿◠‿◠)

Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius
Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng chúng mình cứ làm nó phức tạp lên.

(✿◠‿◠)

If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein
Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

(✿◠‿◠)

You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.
Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoại trừ kia snạp năng lượng uống vẫn sẽ có ai ghét đào.

(✿◠‿◠)

I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein
Tôi rất hàm ân những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bởi chính sức mình.

(✿◠‿◠)

Life is short, smile while you still have teeth.
Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

(✿◠‿◠)

3 most difficult things to do in the world
You can’t count your hair
You can’t wash your eyes with soap
You can’t breathe when your tongue is out.
Now please put your tongue back inside.
3 điều khó nhất trên đời này:
Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn.
Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng.
Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài.
Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

(✿◠‿◠)

When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.
Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

(✿◠‿◠)

I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.
Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

(✿◠‿◠)

You never know what you have until… you clean your room.
Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

(✿◠‿◠)

I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.
Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

(✿◠‿◠)

The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost
Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó xuất phát hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào vnạp năng lượng uống phòng.

(✿◠‿◠)

People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.
Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

(✿◠‿◠)

Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes
Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

(✿◠‿◠)

Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White
Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh không những là nguồn truyền cảm hứng sống mà còn mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Chúc cuộc sống những bạn luôn ngập tràn niềm vui và sức sống

Chia sẻ lên facebook